Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vamengher Xayliavue;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

  • Tổng quan về tuabin thủy lực. Cơ sở thiết kế bánh công tác tuabin tâm trục (tuabin Francis). Tổng quan về công nghệ Reverse engineering. Ứng dụng kỹ thuật ngược thiết kế bánh công tác tuabin francis.

  • Thesis


  • Authors : Đoàn Văn Lượng;  Advisor : Trương Hoành Sơn (2017)

  • Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC. Nghiên cứu về khuôn mẫu để ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC vào thiết kế chế tạo. Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC để thiết kế khuôn và lập chương trình gia công lòng, lõi khuôn. Kết quả gia công và đánh giá chung về sản phẩm.