Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Chín;  Advisor : Trương Hoành Sơn (2015)

  • Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC và giới hạn nghiên cứu. Công nghệ CAD/CAM/CNC trong việc thiết kế và lập chương trình gia công các bề mặt 3D. Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC để thiết kế và lập trình chương trình gia công các bề mặt 3D. Kết quả gia công và đánh giá chung về sản phẩm.

  • Thesis


  • Authors : Tạ Văn Thu;  Advisor : Nguyễn Đắc Trung (2012)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ ép chảy. Nghiên cứu trạng thái ứng suất, biến dạng, lực và công trong quá trình ép chảy. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm deform - 3D vào mô phỏng số quá trình biến dạng tạo hình. Mô hình hóa quá trình ép chảy thuận thanh nhôm định hình ở trạng thái nón.