Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Việt Dũng;  Advisor : Trần Văn Địch (2016)

  • Tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu cac qui luật phân bố của độ chính xác gia coogn. Xác định các đặc tính của các qui luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.

  • Thesis


  • Authors : Lê Ngọc Kính;  Advisor : Hoàng Văn Gợt; Trần Văn Địch (2011)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ gia công CNC và tiện CNC. Quá trình cắt và tạo phoi, các dạng phoi và biến dạng của phoi, hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt, hiện tượng biến cứng bề mặt. Sơ đồ thí nghiệm, thiết bị và phương pháp thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm và ứng dụng kết quả của đề tài

  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Hoài Thu;  Advisor : Trương Hoành Sơn (2011)

  • Trình bày tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài và giới hạn nghiên cứu của đề tài. Độ chính xác gia công và các yếu tố ảnh hưởng tới độ chính xác gia công. Xây dựng mô hình thực nghiệm và thực nghiệm thí nghiệm. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến Ra và Rz.