Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thanh Vũ;  Advisor : Đỗ Sanh; Phan Bùi Khôi (2011)

  • Trình bày tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động học của robot. Phương trình động học của robto hàn Almega AII - V6. Nâng cao khả năng công nghệ robot hàn bằng đồ gá di động. Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.