Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Đức Kiên;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Đỗ Sanh (2013)

  • Tổng quan về Robot. Nêu cấu trúc và cơ sở tính toán hệ thống cấp dây của robot hàn di động. Thiết kế cơ cấu cấp dây của robot hàn di động.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trọng Thắng;  Advisor : Đỗ Sanh; Phan Bùi Khôi (2013)

  • Trình bày cấu trúc ROBOT hàn di động. Cơ sở tính toán ROBOT hàn di động. Thiết kế cơ cấu chấp hành của ROBOT hàn di động.