Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước rác phù hợp trên cơ sở mô hình.
Authors: Lê Văn Dần
Advisor: Đặng Xuân Hiển
Keywords: Nước thải; Công nghệ; Xử lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt, công nghệ chôn lấp và sự hình thành nước rác; thành phần, tính chất nước rác trên thế giới và ở Việt Nam. Khái quát về các phương pháp xử lý nước rỉ rác. Mô hình hóa trong xử lý nước thải và chương trình ứng dụng lựa chọn công nghệ xử lý nước rác. Kết quả nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước rác phù hợp theo mô hình Biowin.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4259
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272400-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272400.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,57 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.