Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Văn Dân;  Advisor : Nguyễn Quốc Cường; Bùi Trung Thành (2017)

  • Giới thiệu bài toán hệ thống phân phối vật liệu nano, phần cứng hệ thống phân phối vật liệu, nghiên cứu điều khiển vị trí. Xây dựng hệ thống phân phối vật liệu nano nằm ngang và mô hình hóa dưới dạng hàm truyền, mô hình trạng thái. Xây dựng thuật toán điều khiển