Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Văn Dân;  Advisor : Nguyễn Quốc Cường; Bùi Trung Thành (2017)

  • Giới thiệu bài toán hệ thống phân phối vật liệu nano, phần cứng hệ thống phân phối vật liệu, nghiên cứu điều khiển vị trí. Xây dựng hệ thống phân phối vật liệu nano nằm ngang và mô hình hóa dưới dạng hàm truyền, mô hình trạng thái. Xây dựng thuật toán điều khiển

  • -


  • Authors : Lê Xuân Hải;  Advisor : Vũ Vân Hà; Phan Xuân Minh (2019)

  • Tổng quan về hệ thống cần cầu treo và các phương pháp điều khiển. Điều khiển thích nghi cho cần cầu treo trên cơ sở hệ mờ. Điều khiển trượt thích nghi cho cần cầu treo trên cơ sở mạng nơ-ron nhân tạo. Kiểm chứng bằng thực nghiệm trên mô hình cần cầu treo 2D trong phòng thí nghiệm.