Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Trần Ngọc Tiến;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái; Trịnh Đồng Tính (2020)

  • Tổng quan về quạt thổi rôto không tiếp xúc kiểu roots; nghiên cứu tổng hợp biên dạng mới thiết kế rôto của quạt thổi không tiếp xúc; tối ưu kích thước thiết kế của quạt thổi theo lưu lượng cho trước; ảnh hưởng của khe hở đến tổn thất lưu lượng, tụt áp suất của quạt và thực nghiệm kiểm chứng.

  • -


  • Authors : Phạm Trung Thiên;  Advisor : Trần Thị Thanh Hải; Phạm Minh Hải (2020)

  • Tổng quan về bôi trơn thủy động của ổ có dạng đầu to thanh truyền; cơ sở lý thuyết bôi trơn thủy động ổ đầu to thanh truyền và mô phỏng số nhiệt độ màng dầu ổ đầu to thanh truyền trong thiết bị thực nghiệm; phương pháp nghiên cứu và hệ thống thiết bị thực nghiệm; kết quả nghiên cứu.