Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Hoàng;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo; Trịnh Tuân (2017)

  • Giới thiệu không gian Lebesgue, biến đổi tích phân fourier, trường nhiễu xạ sóng âm, sóng điện từ với biên hình nón tròn. Biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng kontorovich-lebedev-fourier. Bất đẳng thức tích chập suy rộng kontorovich-lebedev. Một số ứng dụng