Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Huy Trường;  Advisor : Phan Thị Hà Dương; Vũ Thành Nam (2020)

  • Kiến thức cơ sở; Giấu tin mật trong ảnh một số dựa trên trường Galois sử dụng lý thuyết đồ thị otomat; Một cách tiếp cận otomat cho mẫu số chính xác; Kỹ thuật otomat cho bài to9án dãy con chung dài nhất; Mật mã dựa trên giấu tin mật và các phương pháp otomat cho mã hóa tìm kiếm.