Search

Current filters:

Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Ngọc Thăng;  Advisor : Nguyễn Thị Bạch Kim; Đinh Thế Lục (2017)

  • Giới thiệu bài toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng. Thuật toán hướng pháp tuyến giải bài toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng. Thuật toán giải một số bài toán quy hoạch tích mở rộng. Thuật toán giải bài toán tối ưu trên tập nghiệm hữu hiệu.