Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Chung;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2018)

  • Nghiên cứu bài toán tối ưu cho xác suất thiệt hại liên kết của công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, xây dựng công thức tính chính xác cho các xác suất thiệt hại liên kết. Ước lượng cho xác suất thiệt hại trong mô hình tái bảo hiểm bằng phương pháp martingale, phương pháp truy hồi.

  • -


  • Authors : Ngô Thị Hiền;  Advisor : Đỗ Long Vân; Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018)

  • Trình bày các khái niệm, kí hiệu và kết quả cơ bản của lý thuyết mã, mã luân phiên, mã định biên. Nghiên cứu phát triển lớp mã luân phiên. Các tính chất đặc trưng, sự phân bậc và các thuật toán kiểm định đối với lớp mãy này. Giới thiệu mã cảm sinh, mã cảm sinh mạnh. Nghiên cứu phát triển lớp mã định biên và mã luân phiên.