Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Cường;  Advisor : Lê Hùng Sơn; Nguyễn Cảnh Lương (2012)

 • Trình bày về các khái niệm cơ bản. Bài toán giá trị ban đầu với dữ kiện ban đầu là véc tơ thế. Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu đối với trường véc tơ thế suy rộng. Bài toán giá trị ban đầu đối với hàm chính quy suy rộng trong giải tích Clifford.

 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Thăng;  Advisor : Nguyễn Thị Bạch Kim; Đinh Thế Lục (2017)

 • Giới thiệu bài toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng. Thuật toán hướng pháp tuyến giải bài toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng. Thuật toán giải một số bài toán quy hoạch tích mở rộng. Thuật toán giải bài toán tối ưu trên tập nghiệm hữu hiệu.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Chung;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2018)

 • Nghiên cứu bài toán tối ưu cho xác suất thiệt hại liên kết của công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, xây dựng công thức tính chính xác cho các xác suất thiệt hại liên kết. Ước lượng cho xác suất thiệt hại trong mô hình tái bảo hiểm bằng phương pháp martingale, phương pháp truy hồi.

 • -


 • Authors : Ngô Thị Hiền;  Advisor : Đỗ Long Vân; Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018)

 • Trình bày các khái niệm, kí hiệu và kết quả cơ bản của lý thuyết mã, mã luân phiên, mã định biên. Nghiên cứu phát triển lớp mã luân phiên. Các tính chất đặc trưng, sự phân bậc và các thuật toán kiểm định đối với lớp mãy này. Giới thiệu mã cảm sinh, mã cảm sinh mạnh. Nghiên cứu phát triển lớp mã định biên và mã luân phiên.

 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Thủy;  Advisor : Lê Dũng Mưu; Nguyễn Thị Bạch Kim (2012)

 • Nghiên cứu các bài toán như qui hoạch lồi, quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu, bài toán tối ưu trên tập pareto, bài toán quy hoạch tích lồi và bài toán qui hoạch tuyến tính.