Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Ngọc Thăng;  Advisor : Nguyễn Thị Bạch Kim; Đinh Thế Lục (2017)

  • Giới thiệu bài toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng. Thuật toán hướng pháp tuyến giải bài toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng. Thuật toán giải một số bài toán quy hoạch tích mở rộng. Thuật toán giải bài toán tối ưu trên tập nghiệm hữu hiệu.

  • Thesis


  • Authors : Lê Quang Thủy;  Advisor : Lê Dũng Mưu; Nguyễn Thị Bạch Kim (2012)

  • Nghiên cứu các bài toán như qui hoạch lồi, quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu, bài toán tối ưu trên tập pareto, bài toán quy hoạch tích lồi và bài toán qui hoạch tuyến tính.