Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Cường;  Advisor : Lê Hùng Sơn; Nguyễn Cảnh Lương (2012)

  • Trình bày về các khái niệm cơ bản. Bài toán giá trị ban đầu với dữ kiện ban đầu là véc tơ thế. Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu đối với trường véc tơ thế suy rộng. Bài toán giá trị ban đầu đối với hàm chính quy suy rộng trong giải tích Clifford.