Search

Current filters:

Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Ngô Quý Đăng;  Advisor : Nguyễn Thiệu Huy (2017)

  • Tổng quan nửa nhóm liên tục mạnh, tính ổn định; không gian hàm banach chấp nhận được và không gian giảm nhớ; nhị phân mũ của họ tiến hóa; đa tạp ổn định địa phương đối với phương trình tiến hóa nửa tuyến tính. Giới thiệu sự tồn tại duy nhất và ổn định có điều kiện của nghiệm tuần hoàn đối với phương trình tiến hóa nửa tuyến tính. Nghiệm tuần hoàn của phương trình nửa tuyến tính với phần...