Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đinh Xuân Khánh;  Advisor : Nguyễn Thiệu Huy; Phan Xuân Thành (2018)

  • Không gian hàm, nửa nhóm và họ tiến hóa. Tính hút của đa tạp bất biến chấp nhận được và ứng dụng trong mô hình Fisher-kolmogorov. Đa tạp bất biến chấp nhận được ổn định và không ổn định thuộc E-lơp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ.