Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Hương Quỳnh;  Advisor : Nguyễn Thị Sơn; Nguyễn Ngọc Lân (2016)

  • Tổng quan sự hình thành và đặc trưng của nước rỉ rác; phương pháp, nghiên cứu xử lý nước rỉ rác. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tách nitơ tạo tinh thể MAP; xử lý rỉ rác bằng phương pháp sinh học; xử lý với dòng liên tục bằng công nghệ kết hợp tách MAP - Sinh học,...

  • Thesis


  • Authors : Lâm Ngọc Tuấn;  Advisor : Đinh Văn Sâm; Dương Đức Tiến (2008)

  • Tổng quan về ô nhiễm và độc tính của cadmium; Các phương pháp loại bỏ kim loại nặng bằng vi tảo và bằng phương pháp sinh học. Nghiên cứu chủng tảo Chlorella của Việt nam có đặc tính phù hợp với mục tiêu loại bỏ cadmium trong nước thải đảm bảo cho hiệu quả làm sạch cao và an toàn về mặt sinh thái. Đánh giá ảnh hưởng của một số nhân tố ngoại cảnh lên sự phát triển và khả năng ...