Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp và xác định các đặc trưng của vật liệu hydroxyapatit đi từ vỏ trứng ứng dụng trong tái tạo xương
Authors: Lưu Trường Giang
Advisor: Nguyễn Kim Ngà
Keywords: Hyđro
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hydroxyapatit, vỏ trứng - đặc điểm cấu tạo - tiềm năng ứng dụng. Nêu phương pháp thực nghiệm - nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất hoạt động bề mặt và thời gian thủy nhiệt đến hình thái hoc và kích thước của hạt nano hydroxyapatit,...
Description: Ngành Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5017
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

180

VIEWS & DOWNLOAD

150

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297939.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297939-tt.PDF
    Restricted Access
  • Size : 303,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.