Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế tạo gang cầu ADI (AUSTEMPERED DUCTILE IRON)
Authors: Quách Tất Bát
Advisor: Nguyễn Hữu Dũng
Nguyễn Văn Thái
Keywords: Gang cầu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về gang cầu. Gang cầu tôi đẳng nhiệt. Thực nghiệm về điều kiện và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và đánh giá. Tổ chức, tính chất và ứng dụng của gang cầu.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu vô cơ - Mã số: 62 52 90 01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5065
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240972.pdf
    Restricted Access
  • Size : 20,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240972-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.