Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời
Authors: Paulino Victorino
Rodrigues Muebe
Advisor: Tạ Cao Minh
Keywords: Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về năng lượng tái tạo. Hệ thống sàng phân loại. Hệ thống điều khiển. Kết quả thực nghiệm nghiên cứu thiết kế sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển và tự động hóa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5116
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

177

VIEWS & DOWNLOAD

85

Files in This Item:
Thumbnail
  • 297848.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.