Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến hoạt độ và thế cacbon của môi trường thấm cacbon sử dụng khí gas công nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Sơn
Advisor: Nguyễn Văn Tư
Nguyễn Khắc Xương
Keywords: Thấm cacbon; Cacbon thể khí
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về tình hình ứng dụng và xu hướng phát triển công nghệ thấm cacbon. Cơ sở quá trình thấm cacbon thể khí. Thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Sự hình thành môi trường thấm và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độ và thế cacbon của môi trường. Hệ số truyền cacbon và các yếu tố ảnh hưởng - Sự hình thành tổ chức và tính chất lớp thấm. Kết luận các kiến nghị.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Kim loại học - Mã số: 62.44.50.15
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5180
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240987.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240987-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 340,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.