Thông tin tài liệu


Title: Bài toán giá trị ban đầu đối với trường thế và trường thế suy rộng
Authors: Lê Cường
Advisor: Lê Hùng Sơn
Nguyễn Cảnh Lương
Keywords: Phương trình liên kết; Hệ Riesz; Hệ Cauchy-Riemann; Giải tích Clifford
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về các khái niệm cơ bản. Bài toán giá trị ban đầu với dữ kiện ban đầu là véc tơ thế. Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu đối với trường véc tơ thế suy rộng. Bài toán giá trị ban đầu đối với hàm chính quy suy rộng trong giải tích Clifford.
Description: Luận án Tiến sỹ Toán học Chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân - Mã số: 62.46.01.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5189
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240993.pdf
    Restricted Access
  • Size : 552,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240993-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 372,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.