Thông tin tài liệu


Title: Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Khánh Tường
Advisor: Nghiêm sỹ Thương
Nguyễn Văn Nghiến
Keywords: Quản lý nhà nước; Giáo dục; Đại học cao đẳng tư thục
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối với khu vực đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam ; Đánh giá thực trạng tình hình QLNN đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam. Từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình QLNN đối với khu vực này trong thời gian tới
Description: Luận án Tiến sỹ - Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế học - Mã số: 62310101
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5301
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277035.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277035-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 811,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.