Thông tin tài liệu


Title: Mô hình kết hợp logic mờ và giải thuật di truyền cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP
Authors: Nguyễn Phương Huy
Advisor: Lê Bá Dũng
Nguyễn Chấn Hùng
Keywords: Giải thuật di truyền; Logic mờ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án đề xuất và chứng minh phương pháp sử dụng mô hình kết hợp di truyền mờ nhằm giải quyết hai bài toán AQM khác nhau: Kết hợp MGA với FL ứng dụng cho bài toán AQM dựa trên chiều dài hàng đợi (cải tiến thuật toán RED); kết hợp MGA và FL ứng dụng cho bài toán AQM dựa trên sự kết hợp chiều dài hàng đợi và tốc độ lưu lượng đến (cải tiến thuật toán REM).
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông - Mã số: 62520208
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5308
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277043.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277043-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,95 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.