Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn quy mô cấp huyện áp dụng cho huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng đến năm 2025
Authors: Phạm Quốc Ka
Advisor: Tưởng Thị Hội
Đặng Kim Chi
Keywords: Chất thải rắn; Quản lý môi trường; Thủy Nguyên, Hải Phòng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp quy hoạch quản lý CTR cho lãnh thổ cấp huyện ở nông thôn Việt Nam theo hướng quản lý tổng hợp CTR, phát triển bền vững. Từ đó Áp dụng đề xuất quy hoạch quản lý CTR cho huyện Thủy Nguyên - tp Hải Phòng sát với điều kiện thực tiễn của Huyện, có tính khả thi, góp phần thực thi Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp CTR theo Quyết định 2149/2009/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Huyện
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường - Mã số: 62520320
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5309
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277044.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277044-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 367,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.