Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng điện tử môn học kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm
Authors: Thạc Bình Cường
Keywords: Kiểm thử phần mềm; Chất lượng phần mềm
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: khái niệm,và kỹ năng cơ bản về kiểm thử phần mềm,qui trình quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng phần mềm. Cung cấp cho sinh viên công nghệ phần mềm có được kiến thức và kỹ năng về việc kiểm thử phần mềm, các công đoạn kiểm thử, các loại kiểm thử, công cụ kiểm thử, xây dựng tài liệu kiểm thử, dữ liệu kiểm thử …. Và xây qui trình đảm bảo chất lượng phần mềm, giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng, nguyên tắc, kỹ thuật … để đảm bảo rằng dự án phần mềm sẽ chuyển giao cho khách hàng đúng hạn, đúng yêu cầu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5398
Appears in Collections:Bg-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

2299

VIEWS & DOWNLOAD

535

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000005.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.