Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng điện tử môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Authors: Thạc Bình Cường
Keywords: Thiết kế hệ thống thông tin; Phân tích hệ thống thông tin
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu đại cương về hệ thống thông tin. Phân tích hệ thống về chức năng và hệ thống về dữ liệu. Thiết kế tổng thể, giao diện và kiểm soát, cơ sở dữ liệu và chương trình. Triển khai hệ thống. Mô hình hoá đối tượng và thiết kế hoá đối tượng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5552
Appears in Collections:Bg-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

1783

VIEWS & DOWNLOAD

480

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000007.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.