Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng Umlstate machine và Stochastic petri nets
Authors: Ngô Quang Minh
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Hiệu năng; Đánh giá
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đánh giá hiệu năng. Phương pháp chuyển đổi UML state machines thành mạng SPN. Phương pháp đánh giá hiệu năng sử dụng mạng stochastic petri nets. Áp dụng và thử nghiệm đánh giá hiệu năng hệ thống share memory.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5614
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 310339.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.