Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình quá độ thao tác trong Hệ thống cung cấp điện và các giải pháp khắc phục quá điện áp
Authors: Lê Đắc Trung
Advisor: Lã Văn Út
Keywords: Hệ thống cung cấp điện; Điện áp
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về quá độ trong mạch đơn giản, mạch 3 pha, qui tắc Petexen và quá áp trong hệ thống điện. Giới thiệu các hiện tượng quá áp thao tác do đóng cắt tụ bù, hiện tượng cộng hưởng sắt từ và công cụ tính toán quá trình quá độ. Khảo sát các hiện tượng quá độ khi thao tác đóng cắt; đề xuất giải pháp giảm quá điện áp thao tác trong hệ thống cung cấp điện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/603
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000104413.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.