Bg-Điện (14)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14

 • Bg00000000029.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Doãn Phước (2021)

 • Trình bày nguyên lý học và điều khiển. Các bước xây dựng bộ điều khiển học lặp (ILCler). Đặc điểm của bộ điều khiển học lặp và một số hàm học cơ bản. Cài đặt bộ điều khiển học lặp...

 • Bg00000000028.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Doãn Phước (2021)

 • Định nghĩa nhận dạng, phân loại bài toán nhận dạng theo thu thập dữ liệu, theo mô hình thích hợp, theo hàm mục tiêu và tối ưu hóa. Xác định Off- Line mô hình hàm truyền và nhận dạng Off- Line tham số mô hình hàm truyền...

 • Bg0000000078.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Trịnh Hoàng Minh, Nguyễn Minh Hiệu (2021)

 • Giới thiệu về hệ đa tác tử; Lý thuyết đồ thị; Hệ đồng thuận và một số ứng dụng của hệ đa tác tử...

 • Bg00000000021.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Doãn, Phước (2021)

 • Nội dung môn học: 1. Phân tích và điều khiển thích nghi bền vững trong không gian trạng thái. 2. Phân tích và điều khiển trong không gian biến khớp. Hệ Euler-Lagrange. Khái niệm ổn định phi tuyến. Điều khiển phi tuyến. Điều khiển thích nghi

 • Bg00000000020.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Doãn, Phước (2021)

 • Bài giảng gồm: Định nghĩa nhận dạng (identiffication). Phân loại bài toán nhận dạng. Xác định OFF-LINE mô hình hàm truyền. Nhận dạng OFF-LINE tham số mô hình hàm truyền. Nhận dạng OFF-LINE tham số mô hình AR. Nhận dạng OFF-LINE tham số mô hình MA. Nhận dạng OFF-LINE tham số mô hình ARMA. Công cụ nhận dạng của MatLab. Bài tập

 • Bg00000000019.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Công, Phương (2021)

 • Dielectrics & Capacitance: 1. Dielectric Materials. 2. Boundary Conditions for Perfect Dielectric Materials 3. Capacitance. 4. Using Field Sketches to Estimate Capacitance. 5. Current Density & Flux Density

 • Bg00000000018.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Doãn, Phước (2021)

 • Nội dung gồm: Nhận dạng, nhận dạng các mô hình không tham số nhờ phân tích phổ tín hiệu. Nhận dạng mô hình liên tục , tuyến tính có tham số từ mô hình không tham số. Nhận dạng tham số mô hình ARMA, những kỹ thuật bổ trợ

 • Bg00000000017.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Doãn, Phước (2021)

 • Nguyên lý học và điều khiển: Các bước xây dựng bộ điều khiển học lặp (ILCler). Đặc điểm của bộ điều khiển học lặp (ILCler). Một số hàm học cơ bản. Cài đặt bộ điều khiển học lặp. Tính hội tụ của quá trình học. Chọn tham số hội tụ cho hàm học. Xác định ‘thông minh’ tham số hàm học...

 • Bg00000000016.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Doãn, Phước (2021)

 • Bài giảng bao gồm: Khái niệm tín hiệu và hệ thống. Biểu diễn trên miền thời gian. Chuỗi Fourier và phép biến đổi fourier. Đáp ứng tần số và lọc tín hiệu. Phép biến đổi Laplace và hàm truyền hệ liên tục. Phép biến đổi Z và hàm truyền hệ liên tục

 • Bg00000000015.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Công, Phương (2021)

 • Nội dung: I. Giới thiệu. II. Giải tích véctơ. III. Luật Coulomb & cường độ điện trường. IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive. V. Năng lượng & điện thế. VI. Dòng điện & vật dẫn. VII. Điện môi & điện dung. VIII. Các phương trình Poisson & Laplace. IX. Từ trường dừng. X. Lực từ & điện cảm. XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell. XII. Sóng phẳng. XIII. Phản xạ & tán&...

 • Bg00000000014.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Công, Phương (2021)

 • Contents: I. Introduction. II. Vector Analysis. III. Coulomb’s Law & Electric Field Intensity. IV. Electric Flux Density, Gauss’ Law & Divergence. V. Energy & Potential. VI. Current & Conductors. VII. Dielectrics & Capacitance. VIII. Poisson’s & Laplace’s Equations. IX. The Steady Magnetic Field. X. Magnetic Forces & Inductance. XI. Time – Varying Fields & Maxwell’s Equations. XII. Transmission Lines. XIII. The Uniform Plane Wave. XIV.&#...

 • Bg0000000077.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Hoàng Minh Sơn (2006)

 • Trình bày các vấn đề về mạng truyền thông công nghiệp, cơ sở kỹ thuật, các thành phần hệ thống mạng, các hệ thống bus tiêu biểu và một số vấn đề trong tích hợp hệ thống.

 • Bg0000000076.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nguyễn Doãn Phước (2005)

 • giới thiệu một vài phương pháp về nhận dạng hệ thống. Phương hướng chọn lựa từ mô hình không tham số với công cụ phân tích phổ tín hiệu làm nền cho công việc nhận dạng tham số mô hình liên tục tuyến tính và mô hình rời rạc tuyến tính...