Request a document copy: Đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất giải pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm nước thải trong công nghiệp chế biến thuỷ sản đông lạnh phù hợp với điều kiện Việt Nam

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!