Ths-Môi trường (638)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 638

  • 336909-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Đỗ Thị Duyên;  Advisor : Trần Lệ Minh (2023)

  • Tổng quan về ô nhiễm amoni trong nước dưới đất, phương pháp xử lý amoni trong nước dưới đất, ứng dụng của phương pháp trao đổi ion xử lý amoni trong nước dưới đất; phương pháp nghiên cứu và quy trình thực nghiệm; kết quả và thảo luận.

  • 310259.pdf.jpg
  • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


  • Authors : Nguyễn, Thị Mai Lựu;  Advisor : Hoàng, Thị Thu Hương (2016)

  • Giới thiệu khái niệm về quá trình tự làm sạch, năng lực môi trường, sức tải môi trường, vũng vịnh; điều kiện tự nhiên - môi trường khu vực vịnh Đà Nẵng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu hiện trạng môi trường nước vịnh Đà Nẵng; đánh giá quá trình tự làm sạch các hợp chất ni tơ trong nước vịnh Đà Nẵng; đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.