Ts-Môi trường (34)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34

  • 332765-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Trần Hoài Lê;  Advisor : Vũ Đức Thảo; Shigeo Fuji (2023)

  • Tổng quan về hợp chất PFOS và PFOA, các phương pháp phân tích PFOS và PFOA trong mẫu nước và trầm tích, sự ô nhiễm hợp chất PFOS và PFOA trong nguồn nước mặt, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và hiện trạng chất lượng nước lưu vực sông Cầu tại thành phố Thái Nguyên; phương pháp nghiên cứu; kết quả.

  • 324472-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thị Yến Liên;  Advisor : Nghiêm Trung Dũng (2019)

  • Tổng quan ô nhiễm không khí từ hoạt động của phương tiện cơ giới đường bộ, hệ số phát thải của phương tiện cơ giới đường bộ và phương pháp xác định, chu trình lái và các phương pháp xây dựng, phương phpá thu thập dữ liệu, dữ liệu chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên dừng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích dữ liệu, chu trình lái đặc trưng cho xe buýt tại Hà Nội, chu trình...