Ts-Công nghệ thông tin (55)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55

 • 332768-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Ngô Văn Linh;  Advisor : Thân Quang Khoát (2023)

 • Tổng quan về mô hình Bayes, tổng quan học mô hình Bayes trên luồng dữ liệu, tập dữ liệu và độ đo, mạng đồ thị tích chập; khai thác tri thức tiên nghiệm trong luồng dữ liệu; Dropout với khả năng tự thích nghi cho luồng dữ liệu; cân bằng giữa tính ổn định và mềm dẻo.

 • 332742.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Van Hien;  Advisor : La The Vinh; Dovis Fabio (2022)

 • Tổng quan về GNSS và giả mạo GNSS; phương pháp phát tín hiệu giả mạo trong trường hợp tín hiệu hỗn hợp dựa trên hướng tới của tín hiệu (AoA); phương pháp phát hiện tín hiệu giả mạo trong trường hợp tấn công phức tạp.

 • 332714-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Huynh Hoang Long;  Advisor : Nguyen Huu Duc; Le Trong Vinh (2022)

 • Tổng quan về mô hình chợ ứng dụng đám mây O-marketplace; mô hình ứng dụng đa đám mây kết hợp.

 • 327658-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hà Thị Thanh;  Advisor : Nguyễn Thị Kim Anh; Nguyễn Kiêm Hiếu (2022)

 • Tổng quan về hệ thống hỏi đáp và các kiến thức nền tảng; bài toán lựa chọn câu trả lời đúng trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng; bài toán tóm tắt câu trả lời trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng; bài toán tìm câu hỏi tương đồng trong hệ thống hỏi đáp cộng đồng.

 • 324635-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Hải Phong;  Advisor : Le Thi Lan; Hoang Manh Thang (2021)

 • Tổng quan về phát hiện công thức sử dụng phương pháp kết hợp giữa trích chọn đặc trưng thủ công và các mạng học sâu; phát hiện công thức sử dụng biến đổi khoảng cách tối ưu mạng Faster R-CNN; hệ thống phát hiện và nhận dạng công thức trong tài liệu ảnh.

 • 324606-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Ngoc Tuan;  Advisor : Huynh Quyet Thang; Vu Thi Huong Giang (2021)

 • Tổng quan về lập lịch dự án và quản trị rủi ro trong lập lịch dự án; xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số nguy cơ rủi ro và áp dụng mô hình mạng Bayes để đánh giá trong lập lịch Dapm; tích hợp mạng Bayes vào các phương pháp lập lịch Dapm.

 • 324535.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Nhàn;  Advisor : Lê Thị Lan; Hoàng Văn Sâm (2020)

 • Các nghiên cứu liên quan; Phương pháp nhận dạng lá cây dựa trên bộ mô tả nhân; Kỹ thuật kết hợp sau cho nhận dạng cây dựa trên nhiều bộ phận; Hướng tới việc xây dựng hệ thống tìm kiếm cây tự động dựa trên nhận dạng cây;.